Beleidsplan Stichting Global Hernia Relief

Strategie

Kernprincipe van onze stichting is dat we iedereen dezelfde chirurgische zorg willen bieden over de hele wereld.  Omdat ruim 65% van de gehele wereldbevolking nog altijd géén toegang heeft tot chirurgische zorg, bestaat er een grote behoefte in met name arme landen. Van jaarlijks uitgevoerde 234 miljoen operaties, wordt slechts 3,5% uitgevoerd in arme landen. Investeren in chirurgische zorg in lage inkomens-landen is niet alleen betaalbaar maar redt ook werkelijk mensenlevens en stimuleert de economische groei van dat land.

De prijs die de gemeenschap betaald voor niets doen aan het ontbreken van chirurgische zorg in Derde Wereld landen:

 1. in de Westerse wereld relatief eenvoudig te behandelen aandoeningen kunnen levensbedreigend worden
 2. vaak voorkomende aangeboren aandoeningen leiden tot levenslange invaliditeit

Doelstelling van de Stichting Global Hernia Relief is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten met grote liesbreuken in ontwikkelingslanden door deze toegang te bieden tot medische hulp door middel van het uitvoeren van gratis liesbreukoperaties. Deze worden uitgevoerd in het betreffende land met een team van vrijwilligers (liefdadigheidswerk). Eén op de 4 mannen en één op de 50 vrouwen zal eens in zijn/haar leven een liesbreuk krijgen. Wanneer we dat uitmeten over de wereldbevolking en daarbij in ogenschouw nemen dat aangeboren afwijkingen (zoals de liesbreuk bij kinderen) in derde wereld landen levenslang onbehandeld blijven, wordt de omvang van dit probleem pas echt zichtbaar.

De Stichting Global Hernia Relief betreft een non profit organisatie. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Voor activiteiten in het kader van bestuurlijke taken en/of ten behoeve van andere taken welke de Stichting ten goede komen, kan een onkosten vergoeding worden verstrekt.

Beleid

In november 2016 en november 2017 zijn er missies geweest naar Ouanaminthe.
Aankomend jaar (januari 2020) gaan we met een Nederlands en Amerikaans team weer gratis liesbreuk-operaties uitvoeren in Haïti; één van de armste landen ter wereld en jaarlijks geteisterd door natuurrampen.
Met behulp van dit liefdadigheidswerk worden vele volwassen mannen met onbehandelde, aangeboren liesbreuken weer in staat gesteld om arbeid te verrichten en daarmee wat inkomen te vergaren voor hun vaak noodlijdende gezin.
Dit jaar werken we samen met de Catholic Medical Mission Board (CMMB) uit New York, en zullen gaan opereren in het Bishop Joseph Sullivan Hospital. Dit ziekenhuis ligt in Cotes-de-Fer (zuidkust, vaak getroffen door orkanen) is compleet gebouwd door CMMB.
Desondanks zullen we materialen nodig hebben om daar operaties te kunnen gaan uitvoeren. Omdat er slechts één kamer is ingericht als operatiekamer willen we materialen gaan doneren voor een tweede complete operatiekamer zodat we ook gelijktijdig met twee teams kunnen opereren.
Hiervoor zijn financiële middelen nodig waarvoor we afhankelijk zijn van donaties.

Bestuur

Het bestuur van de “Stichting Global Hernia Relief” bestaat uit:

 • Hendrikus Johannus Albertus Antonius van Geffen: Voorzitter
 • Ingrid Petronella Johanna Gerarda Adams: Secretaris
 • George Lambrou: Penningmeester

Bestuursbevoegdheid

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 1. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, behoudens het bepaalde in artikel 8 van de oprichtingsakte; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 1. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 1. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 1. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit is genomen met algemene stemmen door het gehele bestuur.
 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 1. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en donaties;
 • schenkingen
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Werving van gelden en de wijze waarop de instelling gelden werft

Via de website www.globalherniarelief.com, de facebook pagina van de Stichting en een lokale lobby-campagne zullen donaties worden verkregen.

Balans met jaarrekening van de Stichting zal online worden gepubliceerd op de website van de Stichting zodra deze gereed is.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Global Hernia Relief.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. 

 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
 4. Geld dat na opheffing overblijft zal geheel worden besteed aan een ANBI met soortgelijk doel.