Privacy Statement Stichting Global Hernia Relief

Stichting Global Hernia Relief verwerkt wél persoonsgegevens maar gebruikt géén cookies. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Stichting Global Hernia Relief. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Verantwoordelijke
Stichting Global Hernia Relief is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Stichting Global Hernia Relief vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Global Hernia Relief kosteloos bereiken via:

Stichting Global Hernia Relief
Pepereind 2, 5266AJ, Cromvoirt
info@globalherniarelief.com

Voor welke doeleinden verwerkt Global Hernia Relief (GHR) uw persoonsgegevens?
GHR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

  • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
  • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
  • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
  • onze bedrijfsvoering;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Global Hernia Relief verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Global Hernia Relief. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Global Hernia Relief uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Global Hernia Relief?
Global Hernia Relief verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • bankrekeningnummer (IBAN);
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;

Stichting Global Hernia Relief verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Global Hernia Relief ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Stichting Global Hernia Relief biedt een nieuwsbrief waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Global Hernia Relief voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Stichting Global Hernia Relief gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Global Hernia Relief neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Global Hernia Relief deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Global Hernia Relief kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Global Hernia Relief maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Global Hernia Relief kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting Global Hernia Relief verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting Global Hernia Relief bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Global Hernia Relief. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Global Hernia Relief nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting Global Hernia Relief) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting Global Hernia Relief
Pepereind 2, 5266AJ, Cromvoirt
info@globalherniarelief.com

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.